Zásady ochrany súkromia zákazníkov

Rozsah a účel

Tieto zásady sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov zákazníkov spoločnosťou Volvo Car Group (označovanou ako „Volvo Cars“ alebo „my“).

Účelom týchto zásad je upozornenie súčasných, minulých a potenciálnych zákazníkov (spoločne označovaných ako „zákazníci“ alebo „vy“) na:

- okolnosti, za ktorých zbierame a spracúvame osobné údaje,

- typy osobných údajov, ktoré zbierame,

- dôvody pre zber vašich osobných údajov a

- spôsoby nakladania s vašimi osobnými údajmi.

Záväzok

Spracovanie vašich osobných údajov tvorí dôležitú súčasť nášho poskytovania produktov a služieb pre vás. Vážime si vašu dôveru, ktorú nám dávate poskytnutím svojich osobných údajov a považujeme vaše súkromie za kľúčovú súčasť nami ponúkaných služieb.

Aby sme ochránili vaše osobné údaje, ale zároveň zvyšovali pridanú hodnotu pre zákazníkov a ponúkali vylepšený a bezpečnejší zážitok z jazdy, riadime sa nasledujúcimi piatimi princípmi.  

Sloboda voľby

Vaše osobné údaje patria vám. Snažíme sa nevytvárať žiadne predpoklady o vašich preferenciách o súkromí a snažíme sa naše služby navrhnúť tak, aby ste si mohli zvoliť, či nám chcete poskytnúť svoje osobné údaje.

Vyváženie záujmov

V prípade, že je spracovanie vašich osobných údajov nutné pre nasledovanie oprávneného cieľa a tento záujem preváži potrebu ochrany vášho súkromia, niektoré osobné údaje môžeme spracovať bez získania vášho explicitného súhlasu. Podrobnejšie informácie nájdete v doleuvedenej časti „Súhlas“.

To, či existuje takýto oprávnený záujem, posúdime na základe možných výhod (vrátane bezpečnosti) pre našich zákazníkov a širokú verejnosť.

Proporcionalita

Spoločnosť Volvo Cars sa usiluje o spracovávanie iba vhodných, relevantných a primeraných osobných údajov vo vzťahu k účelu, pre ktorý boli zozbierané.

V prípade, keď je možné funkciu alebo službu dosiahnuť pomocou anonymizovaných údajov, vaše osobné údaje sa snažíme anonymizovať. Ak s vašimi osobnými údajmi spojíme anonymizované alebo iné ako osobné údaje, budeme s nimi po dobu pokým budú spojené nakladať ako s osobnými údajmi.

Transparencia

Na základe vyžiadania poskytne spoločnosť Volvo Cars zákazníkom ďalšie informácie o našom spracovaní ich osobných údajov, čo môže zahŕňať úryvky z interných smerníc a pravidiel.

Dodržiavanie právnych predpisov

Zásadou spoločnosti Volvo Cars je dodržiavanie platných zákonov, pravidiel a nariadení týkajúcich sa súkromia a ochrany údajov v každej jednej krajine, v ktorej pôsobíme. V prípade potreby upravíme naše spracovanie osobných údajov uvedené v týchto zásadách tak, aby súhlasilo s platnými právnymi predpismi.

Užitočné definície

Nasledujúce pojmy používané v týchto zásadách majú význam zakotvený v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EC o ochrane jednotlivcov vzhľadom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. V súlade s tým:

„Kontrolór“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sám, alebo v spojení s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov;

„Spracovateľ“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, štátny orgán, agentúru, alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene kontrolóra;

„Osobné údaje“ znamenajú akúkoľvek informáciu, ktorá sa týka identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („údajového subjektu“); identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať, priamo alebo nepriamo, najmä pomocou overenia identifikačného čísla alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, duševnú, hospodársku, kultúrnu alebo sociálnu identitu;

„Spracovanie“ znamená akúkoľvek operáciu alebo komplex operácií, ktorá sa vykonáva na osobných údajoch, či už automatickými prostriedkami, alebo nie, ako je zber, zaznamenávanie, organizácia, uskladnenie, úprava alebo nahradenie, vyhľadávanie, nahliadnutie, používanie, odhalenie prenosom, šírenie alebo sprístupnenie iným spôsobom, upravenie alebo kombinácia, blokovanie, vymazanie alebo zničenie;

„Citlivé osobné údaje“ znamenajú osobné údaje týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženských alebo filozofických presvedčení, členstva v odborových zväzoch a spracovanie údajov ohľadom zdravia alebo sexuálneho života. 

Zber údajov

Pri použití služieb Volvo Cars vo vozidle alebo mimo neho alebo v iných zmluvách so spoločnosťou Volvo Cars, napríklad prostredníctvom webových stránok alebo zákazníckych centier, nám môžete poskytnúť informácie o vás alebo o vašom vozidle. Takéto údaje môžeme tiež získať od autorizovaných predajcov a servisov alebo ďalších tretích strán. Tieto údaje („Osobné údaje poskytnuté zákazníkom“) môžu obsahovať:

- vaše kontaktné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, atď.),

- demografické údaje (vek, rodinný stav, zloženie domácnosti, atď.),

- informácie o vozidle (identifikačné číslo vozidla (VIN), model, dátum kúpy, servisná história, atď.),

- údaje o polohe vytvorené vašou činnosťou (navigačná asistencia, vyhľadávacie dotazy, zdieľanie polohy, atď.) a

- údaje vzťahujúce sa k vašej kúpe a používaniu našich produktov a služieb (preferencie a nastavenia zákazníka, história nákupov, Volvo ID, MyVolvo, atď.).

Vaše vozidlo tiež automaticky zbiera údaje o vozidle a jeho okolí, tie sú primárne technického rázu a na vás ako na osobu sa priamo nevzťahujú. Tieto údaje („Údaje zaznamenané vozidlom“) sú typicky prepojené s identifikačným číslom vozidla (VIN) a teda môžu byť vystopovateľné k smerom k vám. Údaje zaznamenané vozidlom môžu obsahovať:

- bezpečnostné informácie (spustenie airbagov alebo napínačov pásov, zatvorenie alebo otvorenie dverí a okien, atď.),

- stav funkcií systému (motora, plynového pedála, volantu, bŕzd, atď.),

- údaje o jazde (rýchlosť vozidla, používanie pedála brzdy a akcelerátora, pohyb volantu, atď.),

- údaje o polohe (pozícia vozidla v prípade nehody, atď.) a

- údaje o okolí (teplota v okolí vozidla, obraz, atď.).

Informácie o niektorých Údajoch zaznamenávaných vozidlom sú tiež uvedené v návode na obsluhu.

Ak zbierame a spracúvame citlivé osobné údaje, sme obzvlášť opatrní a používame ďalšie opatrenia v zmysle platných zákonov. Ak sú u spoločnosti Volvo Cars uložene osobné identifikačné čísla a čísla kreditných kariet, takéto údaje sú taktiež považované za citlivé. Aby sme zabránili pochybám, upozorňujeme, že platné zákony môžu vyžadovať aj nakladanie s ďalšími podobnými údajmi ako s citlivými osobnými údajmi. Platné zákony môžu tiež obmedzovať možnosť spracúvať údaje o polohe v niektorých krajinách.

Oznámenie

V prípade, že je to primerané a praktické, alebo ak to vyžadujú platné zákony, pri zbere alebo registrácii vašich osobných údajov vám poskytneme: (i) špecifické informácie o účeloch spracovania vašich osobných údajov, (ii) identitu kontrolóra, (iii) identity akýchkoľvek tretích strán, ktorým môžu byť údaje odovzdané, a (iv) ďalšie informácie potrebné pre zaistenie, aby ste mohli chrániť svoje práva.

Tieto informácie môžu byť poskytnuté, napríklad, pri kúpe vozidla, v systéme infozábavy vo vozidle, v mobilných aplikáciách vyvinutých spoločnosťou Volvo Cars, na stránke qaoxp.volvocars.com alebo iným spôsobom v zmluve, ktorú uzavriete so spoločnosťou Volvo Cars.

Súhlas

V prípade, že je to primerané a praktické, alebo ak to vyžadujú platné zákony, pred zberom alebo použitím vašich osobných údajov získame váš súhlas. Požiadavka na súhlas bude zrozumiteľná a poskytne vám primeraný základ pre vaše rozhodnutie. Váš súhlas môžete vždy odvolať, napríklad ukončením danej služby alebo kontaktovaním spoločnosti Volvo Cars na adrese v doleuvedenej časti „Informácie a prístup“.

Zber a používanie Údajov zaznamenaných vozidlom môžu byť potrebné pre: (i) technikov na diagnostiku a odstránenie porúch vo vozidiel počas servisu a údržby vozidiel, (ii) vývoj produktov spoločnosti Volvo Cars, napríklad pre vylepšenie kvality a bezpečnostných funkcií vozidiel, (iii) správu záruk spoločnosti Volvo Cars a (iv) naplnenie zákonných požiadaviek.

Pri zbere alebo použití Údajov zaznamenaných vozidlom na tieto účely alebo podobné oprávnené záujmy sledované spoločnosťou Volvo Cars vo všeobecnosti nevyžadujeme váš súhlas, pokiaľ to nie je potrebné v individuálnom prípade alebo to nie je požadované platnými zákonmi.

Autorizovaní predajcovia a servisy spoločnosti Volvo Cars

Spoločnosť Volvo Cars v svojich zmluvách s autorizovanými predajcami a servismi zdôrazňuje prísne pravidlá pre súlad so zásadami ochranu údajov. Upozorňujeme vás však, že spoločnosť Volvo Cars a jej autorizovaní predajcovia a servisy sú samostatné právnické osoby a za prípadné porušenie zákonov takýmito entitami vo všeobecnosti nezodpovedáme. Ak máte otázky ohľadom použitia osobných údajov u vášho predajcu alebo servisu, prosím, kontaktujte priamo predajcu alebo servis. 

Aplikácie tretích strán

V súvislosti s vozidlom môžete použiť aplikácie alebo ďalšie služby, ktoré sú však poskytované treťou stranou a môžu, napríklad, vyžadovať prenos údajov o polohe a ďalších Údajov zaznamenaných vozidlom k tretej strane. Spoločnosť Volvo Cars nie je zodpovedná za zber alebo použitie osobných údajov v aplikáciách alebo službách tretích strán a odporúča vám dôkladne si prehliadnuť príslušné podmienky (a súvisiace zásady ochrany súkromia) týchto aplikácií alebo služieb ešte pred použitím. Ak máte otázky o použití vašich osobných údajov u určitej tretej strany, prosím, kontaktujte priamo túto tretiu stranu.

Použitie údajov

Osobné údaje zbierané spoločnosťou Volvo Cars o vás a vozidle budú použité na:

- poskytovanie produktov a služieb pre vás, vrátane overenia oprávnenosti na určité nákupy a služby, ako aj na poskytovanie pokročilých ponúk a zážitkov,

- informovanie vás o aktualizáciách alebo zmenách v našich produktoch a službách, vrátane, bez obmedzenia, zmien našich podmienok a zásad,

- informovanie vás o nových produktoch, službách a udalostiach,

- poskytovanie podpory vozidiel a služieb (záručný servis, zvolávacie informácie, atď.),

- účely vývoja produktov, napríklad na zlepšenie výkonu, kvality a bezpečnosti vozidiel,

- vyhodnotenie a vylepšovanie našich ponúk a komunikácie so zákazníkmi a

- súlad so zákonnými ustanoveniami.

Pri väčšine spracovaní údajov môžete odstúpiť od použitia vašich osobných údajov pomocou aktualizácie vašich nastavení, ukončenia danej služby, odvolania vášho súhlasu so spracovaním prostredníctvom kontaktovania spoločnosti Volvo Cars na adrese uvedenej v časti „Informácie a prístup“ nižšie alebo iného spôsobu podľa našich pokynov. Ak z platných zákonov nevplýva inak, vo všeobecnosti nemôžete odstúpiť od spracovania vašich osobných údajov:

- vo vzťahu k niektorým činnostiam zberu a ďalšieho spracovania vašich Údajov zaznamenaných vozidlom (pozri časť „Súhlas“ vyššie),

- vykonávanom s účelom poskytovania dôležitých oznámení pre vás, napríklad o zmenách našich podmienok a zásad alebo v prípade zvolávania produktov, a

- vykonávanom pre účely naplnenia našich zákonných záväzkov.

Uchovávanie

Vaše osobné údaje uchováme iba tak dlho, koľko bude potrebné na splnenie účelov definovaných v týchto zásadách alebo účelov, o ktorých ste boli informovaní iným spôsobom.

Znamená to, že po udelení súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov budeme vaše údaje uchovávať v súlade so súhlasom a/alebo kým svoj súhlas neodvoláte. Ak ste svoj súhlas odvolali, niektoré vaše údaje môžeme napriek tomu naďalej uchovávať po dobu potrebnú na to, aby sme splnili naše zákonné záväzky a mohli sa chrániť v prípade právnych sporov. Ak sme pre spracovanie nezískali váš súhlas, údaje budú uchované po takú dobu, ktorú povoľuje zákon.

Kvalita údajov

Keď spracúvame vaše osobné údaje, snažíme sa zabezpečiť, aby boli presné a aktuálne. Snažíme sa vymazať alebo spresniť osobné údaje, ktoré sú nepresné alebo neúplné. Podrobnejšie informácie a o vašich právach pre zaistenie presnosti vašich osobných údajov držaných u nás nájdete v nasledujúcej časti „Informácie a prístup“.

Informácie a prístup

Ako je uvedené v časti „Oznámenie“ vyššie, môžeme vám poskytnúť špecifické informácie o našom spracovaní vašich osobných údajov pri zbere alebo registrácií týchto údajov.

Raz za rok máte právo vyžiadať si a bezplatne získať nasledujúce informácie: (i) ktoré osobné údaje o vás spracúvame, (ii) kde sú tieto osobné údaje zozbierané, (iii) účel spracovania a (iv) s ktorými príjemcami alebo kategóriami príjemcov sú osobné údaje zdieľané. Požiadavky na takéto informácie musia byť vyhotovené písomne a vami osobne podpísané. Musia obsahovať informácie o mene, adrese a pokiaľ možno vašej e-mailovej adrese. Máte právo vyžiadať si opravu, zablokovanie alebo vymazanie akýchkoľvek neplatných údajov týkajúcich sa vás. Požiadavky posielajte na: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, SE-405 31 Gothenburg, Sweden.

Vaše požiadavky budú spracované riadne a včas. Požiadavky na vymazanie osobných údajov podliehajú príslušným zákonným požiadavkám. Ak platné zákony ustanovujú za splnenie danej požiadavky administratívny poplatok, spoločnosť Volvo Cars si môže takýto poplatok účtovať.

Okrem toho, prihlásením sa do svojho účtu MyVolvo si môžete prehliadnuť niektoré Osobné údaje poskytnuté zákazníkom uchovávané spoločnosťou Volvo Cars a opraviť alebo aktualizovať svoje údaje.

Bezpečnosť

Spoločnosť Volvo Cars sa usiluje o implementáciu vhodných technických a organizačných opatrení na ochranu vašich osobných údajov proti náhodnému alebo protizákonnému zničeniu, náhodnej strate alebo zmene, neoprávnenom vyzradeniu alebo prístupu a akémukoľvek ďalšiemu nezákonnému spôsobu spracovania. Snažíme sa zaistiť, aby úroveň bezpečnosti a opatrenia prijaté na ochranu vašich osobných údajov boli primerané rizikám vyplývajúcim z povahy a použitia vašich osobných údajov.

Poskytnutie údajov tretím stranám

Spoločnosť Volvo Cars môže vaše osobné údaje zdieľať:

- medzi entitami spoločnosti Volvo Cars,

- s autorizovanými predajcami a servismi spoločnosti Volvo Cars za účelom distribúcie ponúk produktov a služieb a ďalšej komunikácie s vami,

- s dodávateľmi poskytujúcimi služby spoločnosti Volvo Cars v súlade so zmluvami o spracovaní údajov (na základe požiadaviek zákona),

- s ďalšími obchodnými partnermi za účelom distribúcie ponúk produktov a služieb a ďalšej komunikácie s vami alebo pre účely výskumu a vývoja,

- v spojení s predajom alebo prevodom entity spoločnosti Volvo Cars alebo jej majetku,

- podľa požiadaviek zákona, napríklad v spojení s vládnymi prieskumami, spormi alebo ďalšími právnymi procesmi alebo požiadavkami, a

- keď v dobrej viere predpokladáme, že poskytnutie údajov je potrebné na ochranu našich práv, napríklad pre vyšetrenie možných porušení našich podmienok alebo pre zabránenie podvodom alebo ďalším bezpečnostným problémom.

Entita spoločnosti Volvo Cars predstavujúca kontrolóra vašich osobných údajov poskytne, vo všeobecnosti, vaše osobné údaje tretej strane iba v prípade, ak na to získala váš súhlas. Vaše osobné údaje však môžeme zdielať bez vášho súhlasu v nasledujúcich prípadoch, ak nepovažujeme váš súhlas za potrebný v individuálnom prípade alebo váš súhlas nevyžaduje zákon:

- Údaje zaznamenané vozidlom, ktoré spracúvame za inými účelmi než zabezpečenie alebo vývoj našich produktov a služieb alebo pre správu našich zákonných záväzkov,

- presuny vašich osobných údajov medzi entitami Volvo Cars,

- presuny vašich osobných údajov dodávateľom interne poskytujúcim služby spoločnosti Volvo Cars,

- situácie, v ktorých je poskytnutie údajov vyžadované zákonom, a

- situácie, v ktorých je poskytnutie údajov potrebné pre účely oprávneného záujmu nasledovaného spoločnosťou Volvo Cars (napríklad na ochranu vašich zákonných práv podľa opisu vyššie). 

Pri poskytovaní vašich údajov tretím stranám alebo medzi entitami spoločnosti Volvo Cars zvážime, či si poskytnutie údajov vyžaduje dodatočné ochranné opatrenia (napríklad ak môže nastať cezhraničný prenos osobných údajov).

Spracovanie údajov v našom mene

Prístup k vašim osobným údajom obmedzujeme na zamestnancov spoločnosti Volvo Cars a jej dodávateľov, ktorí údaje potrebujú na spracovanie údajov v našom mene a ktorí sú zmluvne viazaní udržiavať vaše osobné údaje dôverné a v bezpečí. Snažíme sa zvoliť také možnosti služieb spracovania údajov, ktoré najlepšie ochránia integritu vašich osobných údajov voči tretím stranám.

Marketing

Vaše osobné údaje nepredáme ani nevymeníme s tretími stranami bez vášho súhlasu.

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami pre marketingové účely, pokiaľ sme na takéto poskytnutie osobných údajov nezískali od vás súhlas. Ak ste takýto súhlas poskytli, ale od tretej strany už nechcete prijímať marketingové materiály, prosím, kontaktujte priamo túto tretiu stranu.

Môžeme vám poskytovať informácie o nových produktoch, službách, udalostiach alebo podobných marketingových aktivitách. Ak sa chcete odhlásiť z daných e-mailových noviniek alebo obdobných oznámení, prosím, postupujte podľa pokynov v príslušnom oznámení. Na odhlásenie sa z niektorých typov oznámení od spoločnosti Volvo Cars alebo zmenu skôr zadaných nastavení môžete použiť svoj účet MyVolvo.

Webové stránky a súbory cookie

Každá webová stránka Volvo Cars otvorená pre našich zákazníkov zahŕňa prehlásenie o online súkromí a informácie o našom použití súborov cookie. V niektorých krajinách tiež existuje online postup pre prijatie alebo zamietnutie súborov cookie. Podrobnejšie informácie o našom použití súborov cookie nájdete na stránke qaoxp.volvocars.com/intl/footer/Pages/cookies.aspx.

Pri návšteve našich webových stránok vám odporúčame prehliadnuť si a zvážiť príslušné prehlásenia a informácie.

Zmeny

Spoločnosť Volvo Cars si vyhradzuje právo tieto zásady z času na čas meniť. Dátum poslednej úpravy je uvedený na konci tohto dokumentu. Ak vykonáme v týchto zásadách a spôsobe, akým používame vaše osobné údaje, akékoľvek zmeny, poskytneme vám aktualizovanú verziu týchto zásad.