Persónuvernd

Gildissvið og tilgangur

Þessi stefna á við um vinnslu á persónuupplýsingum viðskiptavina Volvo Car Group (vísað til sem „Volvo Cars“ eða „við“).

Tilgangurinn með þessari stefnu er að veita núverandi, fyrrverandi og hugsanlegum viðskiptavinum (vísað sameiginlega til sem „viðskiptavinir“ eða „þú“) almennan skilning á:

- undir hvaða kringumstæðum við söfnum saman og vinnum persónuupplýsingar um þig;

- gerð persónuupplýsinga sem við söfnum;

- ástæðunum fyrir söfnun persónuupplýsinga þinna; og

- hvernig við meðhöndlum persónuupplýsingarnar þínar.

Skuldbinding

Vinnsla á persónuupplýsingum þínum hefur áhrif á mikilvægan hluta framboðs okkar á vöru og þjónustu til þín. Við metum það traust sem þú berð til okkar þegar þú veitir okkur persónuupplýsingar og við álítum einkalíf mikilvægan hluta af þjónustunni sem við veitum.

Til að vernda persónuupplýsingarnar þínar og um leið auka verðmæti viðskiptavinarins og bjóða aukna og öruggari akstursreynslu fylgjum við eftirfarandi fimm almennum meginreglum.  

Valfrelsi

Persónuupplýsingarnar þínar tilheyra þér. Við kappkostum að draga ekki neinar ályktanir varðandi óskir þínar í einkalífinu og okkar markmið er að skipuleggja þjónustu okkar þannig að þú getir valið hvort þú deilir með okkur persónuupplýsingum þínum eða ekki.

Hagsmunajafnvægi

Þar sem úrvinnsla á persónuupplýsingum þínum er nauðsynleg vegna fylgdar við lögmæta hagsmuni og þar sem þessir hagsmunir vega meira en nauðsyn þess að verja einkalíf þitt, getum við ekki unnið úr ákveðnum persónulegum upplýsingum án þess að fá sérstakt samþykki frá þér. Fyrir nánari upplýsingar, sjá kaflann „Samþykki“ hér að neðan.

Við munum meta hvort slíkir lögmætir hagsmunir séu til staðar byggt á hugsanlegum ávinningi (þar á meðal öryggi) viðskiptavina okkar og almennings.

Meðalhóf

Volvo Cars kappkostar að vinna aðeins úr persónuupplýsingum viðskiptavinar sem eru fullnægjandi, viðeigandi og ekki óhóflegar með tilliti til tilgangsins með söfnun þeirra.

Við stefnum að því að gera persónuupplýsingar þínar nafnlausar þegar hægt verður að framkvæma aðgerð eða veita þjónustu með nafnlausum gögnum. Ef við sameinum upplýsingar sem ekki eru persónubundnar eða sem nafnleynd hvílir á við þínar persónuupplýsingar verða slíkar upplýsingar meðhöndlaðar eins og persónuupplýsingar svo lengi sem þær eru sameinaðar.

Gagnsæi

Samkvæmt beiðni mun Volvo Cars útvega viðskiptavinum sínum frekari upplýsingar varðandi úrvinnslu persónuupplýsinga þinna, sem geta innihaldið útdrátt frá innri tilskipunum og viðmiðunarreglum.

Samræmi við lög

Það er stefna Volvo Cars að hlíta gildandi lögum, reglum og reglugerðum sem stýra einkalífi og gagnavernd í öllum þeim löndum þar sem við höfum starfsemi. Við munum stilla úrvinnslu persónuupplýsinga þinna eins og lýst er í þessari stefnu til að tryggja samræmi við lög, ef nauðsynlegt þykir.

Gagnlegar skilgreiningar

Eftirfarandi hugtök, sem notuð eru í gegnum þessa stefnu, hafa merkingar sem kunngjörðar eru í tilskipun ESB 95/46/EC um verndun einstaklinga með tilliti til úrvinnslu persónuupplýsinga og frjálsra flutninga á slíkum gögnum. Til samræmis við það:

„Ábyrgðaraðili“ þýðir einstaklingur eða lögaðili, opinbert yfirvald, stofnun eða annar aðili sem ákveður, einn og sér eða í samvinnu við aðra, tilgang með og aðferðir við vinnslu persónuupplýsinga,

„vinnsluaðili“ þýðir einstaklingur eða lögaðili, opinbert yfirvald, stofnun eða annar aðili sem vinnur persónuupplýsingar á vegum ábyrgðaraðila,

„persónuupplýsingar“ þýða hvers kyns upplýsingar um persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling („skráðan aðila“). Maður telst persónugreinanlegur ef unnt er að persónugreina hann, beint eða óbeint, svo sem með tilvísun í kennitölu eða einn eða fleiri þætti sem sérkenna hann í líkamlegu, lífeðlisfræðilegu, andlegu, efnalegu, menningarlegu eða félagslegu tilliti,

„vinnsla persónuupplýsinga“ merkir hver sú aðgerð eða röð aðgerða þar sem unnið er með persónuupplýsingar, hvort sem vinnslan er sjálfvirk eða ekki, svo sem þegar þeim er safnað eða þær skráðar, flokkaðar, geymdar eða aðlagaðar, þeim er breytt, náð er í þær, þeim er flett upp, þær notaðar, látnar í té með sendingu eða á annan hátt gerðar aðgengilegar, þær eru tengdar eða settar saman, aðgangur að þeim hindraður eða þær eru afmáðar eða þeim eytt,

„viðkvæmar persónuupplýsingar“ þýðir vinnsla persónuupplýsinga er varða kynþátt eða þjóðerni, stjórnmálaskoðanir, trúarbrögð eða heimspekiviðhorf eða stéttarfélagsaðild, og vinnsla upplýsinga um heilbrigði eða kynlíf. 

Gagnasöfnun

Þú getur veitt okkur upplýsingar um þig eða ökutækið þitt þegar þú notar þjónustu Volvo Cars í eða utan við bílinn þinn, eða með öðrum hætti, til dæmis í gegnum vefsíður eða í þjónustumiðstöðvum. Við getum einnig fengið slík gögn frá viðurkenndum söluaðilum okkar, viðgerðaraðilum og þriðja aðila. Slík gögn („Persónuupplýsingar veittar af viðskiptavini“) geta innihaldið:

- Tengiliðaupplýsingar (nafn, heimilisfang, símanúmer, netfang, o.s.frv.);

- Lýðfræðilegar upplýsingar (aldur, hjúskaparstaða, samsetning heimilis, o.s.frv.);

- Upplýsingar um ökutæki (verksmiðjunúmer ökutækis (VIN), tegund, kaupdagur, fyrri þjónusta við ökutæki, o.s.frv.);

- Staðsetningargögn sem verða til vegna aðgerða þinna (aðstoð við leiðsögn, leitarfyrirspurnir, deiling á staðsetningum, o.s.frv.); og

- Gögn sem varða kaup þín og notkun á okkar vörum og þjónustu (valkostir viðskiptavina og stillingar, kaupsaga, auðkenni Volvo, MyVolvo, o.s.frv.).

Ökutæki þitt mun sjálfkrafa safna gögnum með tilliti til ökutækisins og umhverfis þess, aðallega tæknilegar upplýsingar en ekki upplýsingar sem tengjast þér sem einstaklingi. Slík gögn („Gögn skráð af ökutæki“) eru venjulega tengd við verksmiðjunúmer ökutækis (VIN) og geta því verið rekjanleg til þín. Gögn skráð af ökutæki geta innihaldið:

- Öryggisupplýsingar (hvort loftpúðar eða beltastrekkjarar hafa virkjast, hvort hurðir og gluggar séu læstir eða opnir, o.s.frv.);

- Virknistaða kerfis (vélar, eldsneytisgjafar, stýri og hemlar, o.s.frv.);

- Akstursgögn (hraði ökutækis, notkun hemla- og eldsneytisfetils, hreyfingar stýris, o.s.frv.);

- Staðsetningargögn (staða ökutækis við slys, o.s.frv.); og

- Umhverfisgögn (hitastig fyrir utan ökutækið, myndir, o.s.frv.).

Upplýsingar um þau gögn sem eru skráð af ökutæki er einnig að finna í handbók eiganda.

Við erum sérstaklega varkár og notum frekari aðgerðir ef og þegar söfnun og úrvinnsla persónuupplýsinga á sér stað, eins og krafist er samkvæmt gildandi lögum. Að því marki eru kennitölur og númer greiðslukorta geymd hjá Volvo Cars. Slíkar upplýsingar eru álitnar viðkvæmar. Til að taka af öll tvímæli er vakin athygli á því að gildandi lög geta krafist þess að annars konar gögn séu einnig meðhöndluð sem viðkvæmar persónuupplýsingar. Gildandi lög geta einnig takmarkað möguleikann á því að vinna úr staðsetningargögnum í ákveðnum löndum.

Tilkynning

Þar sem það er hagkvæmt eða er krafist samkvæmt gildandi lögum, munum við, við söfnun eða skráningu persónuupplýsinga þinna, útvega þér (i) sérstakar upplýsingar hvað varðar tilganginn með vinnslu á persónuupplýsingum, (ii) auðkenni ábyrgðaraðila, (iii) auðkenni þriðja aðila sem gögnin geta verið send til og (iv) aðrar upplýsingar sem geta verið nauðsynlegar til að tryggja að þú getir gætt réttar þíns.

Upplýsingarnar hér að ofan geta verið veittar þegar þú kaupir ökutæki, til dæmis í upplýsinga- og afþreyingarkerfi ökutækisins, í hugbúnaði farsamskiptatækja sem þróuð eru af Volvo Cars, hjá qaoxp.volvocars.com eða annars í samningi sem þú stofnar til við Volvo Cars.

Samþykki

Þar sem það er hagkvæmt eða þess er krafist af gildandi lögum munum við fá samþykki þitt áður en við söfnum eða skráum persónuupplýsingar þínar. Beiðnin fyrir samþykki þínu verður greinargóð og veitir þér sanngjarnar forsendur til að taka ákvörðun. Samþykki þitt er alltaf hægt að afturkalla, til dæmis með því að binda endi á ákveðna þjónustu eða hafa samband við Volvo Cars á heimilisfanginu sem tilgreint er í hlutanum „Upplýsingar og aðgengi“ hér að neðan.

Söfnun og notkun á skráðum gögnum frá ökutæki getur verið nauðsynleg fyrir (i) tæknimenn til að greina og lagfæra bilanir í ökutækjum í þjónustu- og viðhaldshléum ökutækja, (ii) vegna vöruþróunar Volvo Cars, til dæmis með endurbótum á gæðum ökutækisins og öryggisþáttum, (iii) stjórnun á ábyrgðarskuldbindingum Volvo Cars og (iv) til að uppfylla lagaleg skilyrði.

Þegar skráðum gögnum úr ökutæki er safnað saman eða þau notuð í þessum tilgangi og fyrir svipaða lögmæta hagsmuni sem framfylgdir eru af Volvo Cars munum við undir venjulegum kringumstæðum ekki leita eftir samþykki þínu nema það sé álitið nauðsynlegt í hverju einstöku tilviki eða þess krafist vegna gildandi laga.

Viðurkendir sölu- og viðgerðaraðilar Volvo Cars

Volvo Cars leggur áherslu á að farið sé eftir ströngum reglum um gagnavernd í samningum þess við viðurkennda sölu- og viðgerðaraðila. Athugið hins vegar að Volvo Cars og viðurkenndir sölu- og viðgerðaraðilar eru aðskildir lögaðilar og við erum almennt ekki ábyrgir ef slíkir lögaðilar fylgja ekki gildandi lögum. Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi notkun sölu- eða viðgerðaraðila á persónuupplýsingum þínum skaltu hafa beint samband við sölu- eða viðgerðaraðila. 

Hugbúnaður þriðja aðila

Þú getur haft aðgang að hugbúnaði og annarri þjónustu sem tengd er ökutækinu en er veitt af þriðja aðila, sem, til dæmis, getur krafist flutnings á staðsetningargögnum eða öðrum skráðum gögnum úr ökutæki til þriðja aðila. Volvo Cars er ekki ábyrgt fyrir söfnun eða notkun á persónuupplýsingum í hugbúnaði eða þjónustu þriðja aðila og mælir með því að þú skoðir vandlega viðeigandi skilmála og skilyrði (og tengda yfirlýsingu um friðhelgi einkalífsins) slíks hugbúnaðar eða þjónustu fyrir notkun. Ef þú hefur spurningar varðandi notkun ákveðins þriðja aðila á persónuupplýsingum þínum skaltu hafa beint samband við þriðja aðila.

Notkun gagna

Persónuupplýsingarnar sem Volvo Cars safnar um þig og ökutæki þitt verða notaðar:

- Til að útvega þér vörur og þjónustu, þar með talið til að staðfesta hæfi þitt fyrir ákveðnum kaupum og þjónustu og til að bjóða þér upp á frekari tilboð og aukna upplifun;

- Til að tilkynna þér um uppfærslur eða breytingar á vörum og þjónustu, þar á meðal en takmarkast ekki við breytingar á skilmálum, skilyrðum og stefnum;

- Til að tilkynna þér um nýjar vörur, þjónustu og atburði;

- Til að bjóða upp á stuðning og þjónustu fyrir ökutækið þitt (ábyrgðarþjónustu, innköllunarupplýsingar, o.s.frv.);

- Til að stuðla að vöruþróun, til dæmis til að bæta afköst, gæði og öryggi ökutækisins;

- Til að meta og bæta samskipti okkar við viðskiptavini; og

- Til að fara eftir lagaskilyrðum.

Fyrir flestar vinnsluaðgerðir getur þú óskað eftir því að notkun okkar á persónuupplýsingum þínum hætti og er það gert með því að uppfæra kjörstillingar þínar, eyða ákveðinni þjónustu, afturkalla samþykki þitt um vinnslu með því að hafa samband við Volvo Cars á heimilisfanginu sem tilgreint er í hlutanum „Upplýsingar og aðgengi“ hér að neðan eða í samræmi við leiðbeiningar frá okkur. Hins vegar, nema slíkt falli undir gildandi lög, getur þú venjulega ekki kosið að vinnslu á persónuupplýsingum þínum sé hætt:

- Með tilliti til ákveðinna söfnunaraðgerða og frekari vinnslu á skráðum gögnum úr ökutæki þínu (sjá hlutann um „Samþykki“ hér að ofan);

- Sem við framkvæmum til að senda þér mikilvægar tilkynningar, eins og um breytingar á skilmálum og skilyrðum, sem og stefnum eða þegar um er að ræða innköllun á vörum; og

- Sem við framkvæmum til að fylgja lagalegri skuldbindingu okkar.

Varðveisla

Við munum varðveita persónuupplýsingarnar þínar eins og lengi og nauðsynlegt er til að uppfylla tilganginn sem lýst er í þessari stefnu eða tilganginn sem þú hefur að öðru leyti verið upplýstur um.

Það þýðir að þegar þú hefur samþykkt vinnslu á persónuupplýsingum þínum munum við varðveita gögnin þín í samræmi við veitt samþykki og/eða þar til þú afturkallar samþykki þitt. Ef þú hefur afturkallað samþykki þitt getum við samt sem áður varðveitt ákveðnar persónuupplýsingar í þann tíma sem krafist er, til að uppfylla lagalegar skuldbindingar okkar og verja okkur gegn lagalegum ágreiningi. Ef við höfum ekki fengið samþykki þitt um vinnslu munu gögnin aðeins vera varðveitt í eins langan tíma og leyft er samkvæmt lögum.

Gæði gagna

Þegar við vinnum úr persónuupplýsingum þínum, kappkostum við að tryggja að um sé að ræða nákvæm og uppfærð gögn. Við munum leitast við að eyða eða leiðrétta persónuupplýsingum sem eru ónákvæmar og ófullnægjandi. Fyrir frekari upplýsingar varðandi rétt þinn til að tryggja nákvæmni persónuupplýsinga sem varðveittar eru af okkur, sjá hlutann „Upplýsingar og aðgengi“ í hlutanum hér að neðan.

Upplýsingar og aðgengi

Eins og greint er frá í hlutanum „Tilkynning“ hér að ofan getum við veitt þér ákveðnar upplýsingar varðandi vinnslu okkar á persónuupplýsingum þínum þegar slíkum gögnum er safnað saman og skráð.

Einu sinni á ári hefur þú rétt á að biðja um og taka á móti, án endurgjalds, upplýsingum um (i) hvaða persónuupplýsingum við vinnum úr sem tengjast þér, (ii) hvar persónuupplýsingunum var safnað saman, (iii) hver tilgangur vinnslunnar er og (iv) með hvaða viðtakendum eða flokki viðtakenda við deilum persónuupplýsingum. Beiðnir um slíkar upplýsingar verða að vera skriflegar og undirritaðar af þér persónulega og innihalda upplýsingar um nafn, heimilisfang og, helst af öllu, netfang þitt. Þú hefur einnig rétt á því að biðja um að við leiðréttum, hindrum eða eyðum öllum gögnum sem tengjast þér. Beiðnir skal senda til: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, SE-405 31 Gautaborg, Svíþjóð.

Beiðnir þínar verða meðhöndlaðar á skjótan og vandaðan hátt. Beiðnir um að eyða persónuupplýsingum eru háðar gildandi lagaskilyrðum. Þar sem viðeigandi lög kveða á um umsýslugjald fyrir að framfylgja slíkri beiðni getur Volvo Cars innheimt slíkt gjald.

Til viðbótar getur þú fengið aðgang til að skoða ákveðnar persónuupplýsingar sem veittar eru af viðskiptavini og varðveittar eru af Volvo Cars og leiðrétt eða uppfært þær með því að skrá þig inn á reikning þinn hjá MyVolvo.

Öryggi

Volvo Cars kappkostar að koma á viðeigandi tækni- og skipulagsráðstöfunum til að verja persónuupplýsingar þínar gegn óviljandi eða ólögmætri eyðingu, óviljandi tapi eða breytingu, óleyfilegri birtingu eða aðgangi að persónuupplýsingum þínum, sem og hvers konar annarri ólögmætri vinnslu þeirra. Okkar markmið er að tryggja að öryggisstig og aðferðirnar sem er ætlað að vernda persónuupplýsingar þínar séu í samræmi við áhættuna sem er til staðar vegna eðlis og notkunar á persónuupplýsingum þínum.

Birting til þriðja aðila

Volvo Cars getur deilt persónuupplýsingum þínum:

- Milli aðila Volvo Cars;

- Með viðurkenndum sölu- og viðgerðaraðilum Volvo Cars í þeim tilgangi að dreifa vöru- og þjónustutilboðum og öðrum samskiptum við þig;

- Með birgja sem bjóða upp á þjónustu fyrir Volvo Cars í samræmi við samninga um gagnavinnslu (eins og krafist er samkvæmt lögum);

- Með öðrum viðskiptafélögum í þeim tilgangi að dreifa vöru- og þjónustutilboðum og öðrum samskiptum við þig eða í rannsóknar- og þróunarskyni;

- Í sambandi við sölu eða flutning á lögaðilum Volvo Cars og eignum þess;

- Eins og krafist er samkvæmt lögum, til dæmis í sambandi við fyrirspurn frá ríkisstjórn, vegna deilna eða annarrar málsmeðferðar fyrir dómsstólum, eða samkvæmt beiðni; og

- Þegar við í góðri trú álítum að birting sé nauðsynleg til að verja rétt þinn, til dæmis í því skyni að rannsaka hugsanleg brot á skilmálum okkar og skilyrðum eða til að verja, koma í veg fyrir eða afhjúpa svik eða önnur öryggismál.

Volvo Cars, sem ábyrgðaraðili persónuupplýsinga þinna, mun almennt aðeins birta persónuupplýsingar þínar til þriðja aðila ef hann hefur fengið samþykki þitt til að gera það. En við getum deilt persónuupplýsingum þínum án samþykki þíns, nema við álítum að samþykki þitt sé nauðsynlegt í einstökum tilvikum eða krafist er samþykkis þíns samkvæmt lögum, við eftirfarandi aðstæður:

- Skráð gögn úr ökutæki sem er unnið er úr vegna annars tilgangs en að tryggja eða þróa vörur okkar og þjónustu, eða í því skyni að fylgja lagalegum skuldbindingum okkar;

- Flytja persónuupplýsingar þínar milli aðila Volvo Cars;

- Flytja persónuupplýsingar þínar til birgja sem veita þjónstustu innan Volvo Cars;

- Aðstæður þar sem birtingar er krafist vegna laga, og

- Aðstæður þar sem birting er nauðsynleg að því er varðar lögmæta hagsmuni sem Volvo Cars gætir (til dæmis í því skyni að verja lagalegan rétt okkar, eins og lýst er hér að ofan). 

Þegar við birtum persónuupplýsingar þínar til þriðja aðila eða milli aðila Volvo Cars munum við meta hvort birtingin þurfi frekari verndarráðstafanir (til dæmis þar sem flutningur milli landamæra á persónuupplýsingum geti átt sér stað).

Gagnavinnsla fyrir okkar hönd

Við takmörkum aðgang starfsmanna Volvo Cars og birgja að persónuupplýsingum þínum sem þurfa að nota þessar upplýsingar til að vinna úr fyrir okkar hönd, og sem eru samningsbundnir til að geyma persónuupplýsingar þínar öruggar og leynilegar. Okkar markmið er að velja þann valmöguleika fyrir gagnavinnslu sem best verndar friðhelgi persónuupplýsinga þinna gagnvart þriðja aðila.

Markaðssetning

Við munum ekki selja eða eiga viðskipti með persónuupplýsingar þínar við þriðja aðila nema við höfum samþykki þitt til að gera það.

Við munum ekki deila persónuupplýsingum þínum með þriðja aðila í tilgangi markaðssetningar, nema við höfum fengið samþykki þitt fyrir slíkri birtingu. Ef þú hefur veitt slíkt samþykki, en vilt hætta að taka á móti markaðsefni frá þriðja aðila, skaltu hafa samband við þriðja aðila beint.

Við getum veitt þér upplýsingar varðandi nýjar vörur, þjónustu, atburði eða svipaðar markaðsaðgerðir. Ef þú vilt hætta áskrift á ákveðnu fréttabréfi í tölvupósti eða svipuðum samskiptum skaltu fylgja leiðbeiningunum í viðeigandi samskiptum. Þú getur einnig notað MyVolvo-reikning þinn til að segja þig úr ákveðinni gerð samskipta við Volvo Cars og breyta áður innsendum kjörstillingum.

Vefsíður og kökur

Allar vefsíður Volvo Cars sem eru opnar fyrir viðskiptavini okkar innihalda yfirlýsingu um friðhelgi einkalífsins á netinu og upplýsingar varðandi notkun okkar á kökum. Í sumum löndum er einnig að finna aðgerðir á vefsíðunni til að samþykkja eða hafna kökum. Fyrir frekari upplýsingar varðandi notkun okkar á kökum, sjá qaoxp.volvocars.com/intl/footer/Pages/cookies.aspx.

Við hvetjum þig til að skoða og íhuga viðeigandi yfirlýsingar og upplýsingar þegar þú heimsækir vefsíður okkar.

Breytingar

Volvo Cars áskilur sér rétt til að breyta þessari stefnu öðru hverju. Dagsetningu síðustu breytingar er að finna í lok þessa skjals. Ef við gerum einhverjar breytingar á þessari stefnu og á þann hátt sem við notum persónuupplýsingar þínar munum við útvega uppfærða útgáfu af þessari stefnu.